درگاه شفافیت – درگاه داده باز

معرفی درگاه

لازمه تحقق دولت شفاف، دسترسی آزادنه آحاد جامعه به اطلاعات و داده های غیرمحرمانه دستگاه های اجرایی است. این اطلاعات شامل مجموعه ای از داده های ساخت یافته یا غیرساخت یافته می شود. در راهکار پنجره واحد، شهروندان از طریق درگاه شفافیت و داده باز، به سهولت به اطلاعات عملکردی و مالی دستگاه و نیز اطلاعاتی که در بخش های مختلف سازمان ایجاد شده و قابل استفاده برای شهروندان، سازمان ها و نهادهای غیردولتی است دسترسی دارند.

داده ها شامل داده های توصیفی نظیر اسناد قوانین و مقرارت و مصوبات سازمان، شرح وظایف و ساختار سازمان و داده های رقومی شده مانند اطلاعات مالی و قراردادها و اطلاعات و داده های تخصصی هر سازمان که به فراخور ماموریت های سازمان ایجاد شده است و امکان دسترسی به آنها برای شهروندان فراهم می باشد.

با توجه به امکان یکپارچه سازی این درگاه با سایر سامانه های اطلاعاتی داخلی سازمان، داده ها به صورت برخط و یا با کمترین فاصله زمانی به روزرسانی می شوند.

علاوه بر دسترسی در بستر وب، امکان ارائه اطلاعات در قالب وب سرویس در بستر شبکه ملی اطلاعات برای شهروندان و سایر دستگاه های اجرایی نیز وجود دارد.

امکانات درگاه شفافیت و داده باز


 • دسته بندی داده ها

  دسته بندی داده ها جهت انتشار

 • ایجاد انواع گزارش

  ایجاد انواع گزارش ها در قالب داشبورد

 • نظرسنجی از شهروندان

  فعال سازی نظرسنجی از شهروندان

 • فعال سازی ثبت پیشنهادات و شکایات

  فعال سازی ثبت پیشنهادات و شکایات

 • بارزگزاری خودکار و بهنگام سازی اطلاعاتی

  بازگزاری خودکار و بهنگام سازی اطلاعاتی

 • درخواست جهت دریافت اطلاعات

  ثبت درخواست جهت دریافت اطلاعات و پیگیری آن

 • فعال سازی در پنجره واحد خدمات سازمان

  فعال سازی در پنجره واحد خدمات سازمان

 • انتشار داده ها به صورت دستی

  انتشار داده ها به صورت دستی