کنترل قرارداد‌ها

 • ثبت پیمانکاران اصلی و فرعی ، ثبت انواع قرارداد ثبت فهرست بها، تعریف خدمات ، تعریف انواع عملیات ، تعریف انواع مناقصه ،ثبت عوامل افزاینده و کاهنده
 • تعریف سپرده ،تعریف ضمانت‌نامه (امکان تقلیل، ابطال، تمدید) ، ثبت فرایند مناقصه­‌های تایید شده ، ثبت قرارداد ،امکان ثبت الحاقیه روی قرارداد ،ارتباط قرارداد با سپرده­‌ها و ضمانت­نامه­‌ها ،اختصاص فرایندهای مربوط به کنترل مبالغ عملیات­‌ها و مبلغ قرارداد ،تعیین عوامل افزاینده و کاهنده روی قرارداد و عملیات­‌های مربوطه
 • ارتباط قرارداد با سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار ، جهت پرداخت و امکان صدور سند  حسابداری (کنترل مبلغ تامین در هر پرداخت)
 • ثبت صورت وضعیت عادی و تعدیلی و اعمال محاسبات آن
 • اعمال و انجام محاسبات عوامل افزاینده و کاهنده روی صورت وضعیت با توجه به اولویت هر ضریب
 • محاسبه مبالغ کارکرد نقل از قبل به ازای هر عملیات و کل صورت وضعیت­‌ها
 • کنترل مبالغ صورت وضعیت وعملیات­ آن با قرارداد
 • ثبت استهلاک ضمانت­‌نامه براساس صورت وضعیت
 • ثبت استهلاک پیش پرداخت و علی الحساب براساس صورت وضعیت
 • ارتباط صورت وضعیت­‌ها با سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار ، امکان‌پرداخت وجه و صدور سند  حسابداری  مربوطه
 • کنترل مبلغ صورت وضعیت و مبلغ پرداخت آن
 • امکان ثبت سفارشات مشتری و تعین مراحل نیاز مشتری که شامل دو مرحله می باشد:

  الف – امکان سنجی

  ب- ظرفیت سنجی در هنگام ثبت سفارشات در صورتی که کالا مشخصه شده دارای عدم موجودی باشد باید مراحل مختلف امکان سنجی را برای آن تکمیل کرد و در صورتی کالا دارای موجودی می با شد باید مراحل ظر فیت سنجی آن تکمیل شود

 • امکان تعیین مراحل مختلف و تعیین مقدار تامین امکان سنجی و ظرفیت سنجی
 • امکان مشاهده نتایج بررسی سفارش شامل مراحل و مقدار نیاز سفارش و مقدار تامین امکان سنجی و ظرفیت سنجی
 • امکان ثبت تعدیلات مثبت و منفی بر روی سفارشات تصویب شده و در قسمت نتایج بررسی مشتری
 • امکان ثبت قرارداد ها ی مختلف با پیمانکاران و در یافت ریز ا طلاعات قرارداد از طریق سفارشات مختلف
 • امکان ثبت ریز مفاد قرارداد و همچنین تعیین شرایط پرداخت مبلغ قرارداد در این قسمت به صورت در صدی
 • امکان ثبت پیوستهای مختلف قرارداد
 • امکان ثبت مشخصات ناظرین و کارشناسان قرارداد
 • امکان ثبت تجهیزات قرارداد،در این قسمت با انتخاب کالا ی مورد نظر مشخص می شود تجهیزات و قالب های مورد نیاز هر کالا
 • امکان ثبت اطلاعات مالی قرارداد به ازای مفاد مختلف قرارداد و تعمیم شرایط پرداخت به کالا های مختلف
 • امکان تغذیه الحاقیه قرار داد در هر مرحله از وضعیت قرارداد به تفکیک انواع الحاقیه
 • ارسال مشخضات ریالی قرار داد به بخش حسابداری پیمانکاران جهت صدور مجوز پرداخت و کنترل لحظه ای وضعیت ریالی قرارداد
 • ارسال سفارشات تائید شده به عنوان درخواست خرید به بخش بازرگانی جهت پیگیری استعلام و انجام مراحل بعدی

گزارش‌ها

 • گزارش مرور قراردادها: امکان بررسی و مرور اطلاعات قرارداد، صورت وضعیت، مناقصه، پیمانکار و عملیات
 • گزارش عملیات قراردادها: امکان گزارش­‌گیری از اطلاعات پیمانکار، عملیات، قرارداد، صورت وضعیت، مناقصه
 • گزارش کاربرگ قرارداد: امکان گزارش­‌گیری از یک قرارداد و الحاقیه‌­ها و صورت وضعیت­‌های آن قرارداد
 • گزارش كارت حساب پيمانكار : امكان گزارش گيری از پرداخت‌های مرتبط با يك قرارداد