بازرگانی

اطلاعات پایه :

   تعریف آیین نامه معاملات

   تعریف مشخصات کارپردازان

  تعریف تیپ اسناد و مناقصه ها

  تعریف عوامل ارزیابی طرف حساب

  بخش نامه ها و آیین نامه ها شامل دو قسمت :

  تعریف تیپ کلی بخشنامه ها و ضمائم

   تعریف جزئیات بخشنامه ها و ضمائم

   طبقه بندی فعالیت های خرید کالا و خدمات شامل دو قسمت :

   طبقه بندی کلی فعالیتها

   طبقه بندی جزئی فعالیتها

2- تامین کنندگان :

   امکان ثبت و ویرایش تامین کنندگان کالا و خدمات

   امکان تعریف زمینه های فعالیت تامین کنندگان کالا و خدمات

   ارزیابی فعالیت تامین کنندگان کالا و خدمات

   لیست سیاه تامین کنندگان کالا و خدمات

3- استعلام :

   امکان ثبت و ویرایش استعلام معمولی که شامل دو بخش :

   ثبت و ویرایش مشخصات استعلام

   امتیاز فنی شرکت کنندگان استعلام

   ثبت و ویرایش استعلام مکتوم که شامل سه بخش :

  ثبت و ویرایش مشخصات استعلام

   امتیاز فنی شرکت کنندگان استعلام

   ضمانت نامه های شرکت کنندگان

4- مناقصه :

  ثبت و ویرایش مناقصه

   امتیاز فنی شرکت کنندگان

   ضمانت نامه های شرکت کنندگان

5- مزایده :

   ثبت و ویرایش مشخصات مزایده

   امتیاز شرکت کنندگان در مزایده

   ضمانت نامه های شرکت کنندگان در مزایده

6- خرید ارزی :

   ثبت خرید ارزی

   ثبت سفارش ارزی

   ثبت گشایش اعتبار

   ثبت بیمه نامه باربری

   ثبت ترخیص و تحویل کالا

7- گزارشات :

   کاردکس کالا

   گزارش وضیعت موجودی انبارها

   لیست مناقصات و استعلام ها به تفکیک و پویا

  خلاصه وضعیت مناقصه و استعلام

   لیست ضمانت نامه های بانکی به تفکیک تآمین کنندگان

   گزارش فعالیت تآمین کنندگان

   و....