سامانه بازرسی

شرح کلی سیستم

ادارات بازرسی بانک‌ها بمنظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و بررسی کفایت و آثار اجرای مفاد آنها و کاهش ریسک عملیاتی و حفاظت از منافع و منابع بانک در قبال تهدیدهای درون و برون سازمانی و بررسی عملکرد واحدها ، مسئولین و کارکنان شاغل در ارتباط با اهداف تعیین شده توسط بانک اقدام به بازرسی از شعب ، مدیریت شعب ، واحد ها و دوایر بانک بصورت سالانه ، اجمالی و موردی می نمایند. شرکت برسانوین رای به منظور یکنواخت سازی ، ایجاد وحدت رویه ، افزایش کیفیت بررسی ها ، ارزیابی عملکرد گروه های بازرسی ، کاهش هزینه ها ، کاهش زمان رسیدگی و نگهداری متمرکز سوابق تخلفات و سوابق عملکرد پرسنل و نیز تهیه گزارشات مدیریتی و آماری از اطلاعات فوق در نظردارد سیستم فوق را مکانیزه نموده و تکمیل فرمها ، چک لیست ها ، نوبت دهی ، تخصیص بازرسان به شعب ، زمانبندی مراجعات ، پیگیری بندهای چک لیست ها از شعب و تکمیل گزارشات بازرسی را با استفاده از این سیستم در بستر وب و بصورت آنلاین به انجام رساند.

فرآیندهای اصلی

 • 2.1 زمانبندی مراجعه بازرسین به شعب معاونین یا نفرات تعیین شده توسط ایشان در این فرم با تعیین شعبه ، زمان مراجعه و بازرسان مورد نظر زمانبندی مراجعه بازرسین را به شعب تحت نظارت خود تعیین می نمایند. در هنگام ورود اطلاعات این فرم تکراری نبودن بازرسی برای شعب و زمان مراجعه بازرسین توسط سیستم کنترل می‌گردد.
 • 2.2 ایجاد فرم بازرسی و صدور حکم با نزدیک شدن به زمان بازرسی و با دستور معاون فرم بازرسی مربوط به بازرسی ایجاد و حکم بازرسی بازرسان مربوطه صادر و به کارتابل ایشان ارسال می گردد.
 • 2.3 تخصیص چک لیست ها به بازرسین توسط سربازرس از شروع فرآیند بازرسی چک لیست سوالات مربوط به شعبه با در نظر گرفتن سرفصل های حساب دارای گردش در شعبه ایجاد و سپس توسط سربازرس به بازرسان موبوطه تخصیص داده می شود.
 • 2.4 پاسخگویی به چک لیست ها توسط بازرس چک لسیت ها توسط بازرسین پاسخ داده شده و سپس به کارتابل سربازرس ارسال می گردد.
 • 2.5 کنترل توسط سربازرس و ارسال برای سرگروه لیست های پاسخ داده شده ، توسط سربازرس مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز به بازرس مربوطه عودت داده می شود و در غیر این صورت تایید شده و برای سرگروه (در هر مدیریت یک بازرس بعنوان سرگروه معرفی می گردد) ارسال می گردد.
 • 2.6 کنترل توسط سرگروه و ارسال برای معاون هرگروه پش از یررسی گزارش ارسالی در صورت تایید آنرا برای معاون ارسال می نماید و درصورت عدم تایید آنرا به سربازرس عودت می دهد. سرگروه یکی از بازرسان موجود در لیست را بعنوان بازرسی پیگیر تعیین می نماید.
 • 2.7 کنترل توسط معاون و خاتمه بازرس معاون پس از کنترل گزارش بازرسی در صورت تایید خاتمه بازرسی را اعلام می نماید. گزارش بازرسی برای رئیس شعبه و بازرس پیگیر ارسال می گردد.
 • 2.8 پیگیری توسط بازرس پیگیر و خاتمه عملیات چک لیست های دارای مشکل تا تعیین تکلیف قطعی توسط بازرس پیگیر از شعبه پیگیری می شود و برای این منظور در سیستم امکان سوال و جواب های متعدد از شعبه برای بازرس در نظر گرفته شده است.

نمونه گزارشات

 • فرم چاپی گزارش بازرسی
 • فرم چاپی امکانات و وضعیت شعب
 • گزارشات مربوط به زمانبندی مراجعه بازرسین به شعب
 • گزارشات آماری ایرادات ، تخلفات و نقایص
 • گزارشات آماری از تخلف شعب ، مناطق ، معاونت ها
 • گزارشات آماری از تخلف پرسنل