سیستم فکس مرکزی

سيستم فكس مركزی

با استفاده ازسيستم نمابر مركزی برسا، احتياجی به دستگاه نمابر برای ارسال نمابر وجود ندارد وهر كاربری می‌تواند به آسانی از پشت ميز خود نمابرهايش را دريافت و ارسال نمايد. امكانات اين سيستم عبارتند از:

 • امكان ثبت نمابر دريافتی در دبيرخانه به عنوان نامه وارده
 • امكان توزيع و گردش نمابرهای دريافتی از طريق كارتابل الكترونيک
 • امكان تعريف يک يا چند دستگاه سرويس‌دهنده برای ارسال و دريافت نمابر در كل مجموعه (دستگاه سرويس‌دهنده يک كامپيوتر معمولی میباشد كه دارای يك مودم بوده و به خط تلفن متصل می‌باشد)
 • امكان پيگيری وضعيت نمابرهای ارسالی و اطلاع از ارسال يا عدم ارسال آنها
 • امكان اطلاع دقيق از وقوع مشكلات احتمالی در زمان ارسال مانند اشتباه بودن شماره فكس، عدم پاسخ از گيرنده،وصل نبودن سيستم تلفن و ...
 • امكان تعريف سرويس‌دهنده مستقل برای هر واحد يا دبيرخانه و مديريت آنها
 • امكان تعيين دسترسی كاربران به سرويس‌دهنده‌ها بصورت مركزی يا توزيع شده
 • امكان بايگانی نمابرهای ارسالی و دريافتی
 • امكان ارسال انبوه نمابر برای ليستی از گيرندگان
 • امكان مشاهده ليست نمابرهاي ارسالی و دريافتی به همراه تنظيمات مختلف نمايشی
 • هزينه كمتر وراحتی بسيار بيشتر به دليل استفاده از مودم به جای دستگاه نمابر