سيستم پست الكترونیک

سيستم پست الكترونيک

ديگر از نرم افزارهای متفرقه برای مديريت ارسال و دريافت ايميل‌های خود استفاده نكنيد زيرا برای برآورده ساختن نيازهای شما كافی نيستند.سيستم پست الكترونيک برسا علاوه بر اين كه امكانات Outlook را دارا می باشد، مزايايی اضافه بر آن دارد تا به صورت هر چه بهترو بيشتر نيازمندی‌های شما را مرتفع سازد.

برخي از اين مزايا عبارتند از:

  • امكان ايجاد يک سرويس‌دهنده متصل به اينترنت كه همه كاربران از طريق آن اعمال ارسال و دريافت ايميل راانجام دهند
  • سادگی و راحتی كاربری به منظور عدم سردرگمی كاربران در برابر قوانين و تنظيمات پيچيده
  • سادگی و راحتی بسيار در مديريت، پوشه بندی و بايگانی
  • بروز رسانی خودكارصندوق‌های موجود در سيستم
  • امكان ذخيره ايميل روی پايگاه داده و ويرايش آن‌ها
  • انجام محلی اكثر اعمال و عدم تاثيرگذاری روي محتويات صندوق‌های پستی اصلی
  • علامت گذاری ايميل‌های دريافتی به عنوان خوانده شده در صندوق‌های دريافتی اصلی