کابل کرمان

11

مجموعه صنایع کابل کرمان با داشتن چندین مجموعه تولیدی زیرمجموعه تصمیم به پیاده سازی ERP صنایع کابلی نموده است و در این راستا از ابزار سیستم ساز برسا به عنوان زیرساخت پیاده سازی ERP استفاده مینماید. علاوه برآن شرکت برسا محصول اتوماسیون اداری را نیز بصورت یکپارچه در سطح تمامی شرکتهای تولیدی زیرمجموعه با استفاده از راهکار بین سازمانی پیاده سازی نموده است.