صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

9cd4d75fa2d932ca8e0297d054f38b6c_200_200

شرکت برسا نوین رای سیستم جامع بیمه گری روستائیان و عشایر کشور را با موفقیت در سراسر کشور و بصورت یک سیستم جامع و یکپارچه راه اندازی نموده است.